Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

Vnitřní oznamovací systém

Povinná osoba: GLOBAL MAX REALITY s.r.o.

se sídlem Klostermannova 686/47, Modřany, 143 00 Praha

IČ: 284 62 211

DIČ:CZ28462211

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143263

(dále jen povinná osoba)

 

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (dále jen „VOS“) je zaveden za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZoOO“), avšak s odchylkami plynoucími z § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona.. Dle AML zákona je  vnitřní oznamovací systém zaveden v rámci systému vnitřních zásad.

 

VOS má za cíl vylepšit proces oznámení protiprávního jednání a zároveň zajistit ochranu oznamovatelů, kteří takové jednání ohlásí před možnými odvetnými opatřeními (tzv. "whistleblowing"). Povinná osoba v souladu se ZoOO zajišťuje ochranu oznamovatelů, tzv. odvetná opatření jsou zakázána.

 

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinné osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Toto oznámení je možné učinit i anonymně.

 

 Prací nebo jinou obdobnou činností rozumí

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správa svěřenského fondu,

h) dobrovolnická činnost,

i) odborná praxe, stáž, nebo

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Jméno, příjmení: Ing. Robert Troška,

e-mail: robert.troska@globalmax.cz

telefon:603 431 807

Oznámení lze podat příslušné osobě prostřednictvím několika způsoby:

a)Elektronicky zasláním na e-mailovou adresu příslušné osoby: robert.troska@globalmax.cz

b) Písemně poštou na adresu: GLOBAL MAX REALITY s.r.o., Ing. Robert Troška, Klostermannova 686/47, Modřany, 143 00 Praha.  Na obálku nejlépe uvést text: „Korespondenci neotvírat pouze k rukám příslušné osoby“

c) Telefonicky na mobilním telefonu 603431807 nejlépe v rozmezí otevírací doby realitního zprostředkovatele.

d) Formou osobního setkání po předchozí domluvě. Termín osobního setkání lze sjednat telefonicky (na tel. č. 603431807) nebo emailem (robert.troska@globalmax.cz).

V případě ústního nebo telefonického oznámení je možné pořídit zvukový záznam, ale jen pokud oznamovatel s pořízením zvukového záznamu souhlasí.  

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení anonymně.

O přijetí oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů od jeho podání. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát a oznamovatel bude o tomto prodloužení a důvodech písemně informován ještě před uplynutím lhůty.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.

Všechny informace, které budou oznámené oznamovatelem včetně osobních údajů budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Tento VOS je zveřejněn na webových stránkách povinné osoby www.globalmax.cz

 

 

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci